QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
A+ | A | A-
Ngày đăng: 28/09/2020
Năm hoàn thành: 2016
 
Mục tiêu của quy hoạch:
 
- Cụ thể hóa những mục tiêu chiến lược, định hướng phát triển của Đảng
về xuất bản, in, phát hành; gắn kết phát triển nó trong tổng thể quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Xây dựng và hoàn thiện: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về in,
phát hành; cơ chế quản lý; và những điều kiện cần thiết khác để ngành xuất bản,
in, phát hành tỉnh phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh và phù hợp với
xu thế phát triển chung.
- Tăng cường và chủ động trong công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện
thuận lợi để ngành xuất bản, in, phát hành của tỉnh hoạt động, phát triển bền
vững, đúng định hướng, đúng pháp luật, phục vụ đắc lực cho sự phát triển chung
của tỉnh.
 
Nội dung quy hoạch:
 
Chương I: Các điều kiện về tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định có tác động, ảnh hưởng đến sự phát triển ngành xuất bản, in, phát hành
I. Điều kiện tự nhiên
II. Điều kiện kinh tế - xã hội
III. Đánh giá tác động của các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đối với sự phát triển của ngành xuất bản, in, phát hành
Chương II: Hiện trạng ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Bình Định
I. Xuất bản
II. In xuất bản phẩm
III. Phát hành xuất bản phẩm
IV. Công tác quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành
V. Đánh giá hiện trạng ngành xuất bản, in và phát hành tỉnh Bình Định 
Chương III: Quy hoạch ngành xuất bản, in, phát hành tỉnh Bình Định
I. Những yếu tố tác động đến ngành xuất bản, in, phát hành tỉnh Bình Định
II. Dự báo xu hướng phát triển ngành xuất bản, in, phát hành 
III. Khái toán kinh phí, phân kỳ và danh mục các dự án, đề án, chương trình cần thiết cho việc triển khai thực hiện quy hoạch 
Chương IV: Tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị 
I. Tổ chức thực hiện 
II. Đề xuất, kiến nghị 
 

P.QLKH-HTQT 

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 203,693 Hôm qua: 109 - Hôm nay: 123 Tuần này: 1,183 - Tuần trước: 232 Tháng này: 14,767 - Tháng trước: 18,690 Online: 14

Chùm ảnh sự kiện