QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011- 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
A+ | A | A-
Ngày đăng: 28/09/2020
Năm hoàn thành: 2013
 
Mục tiêu của Quy hoạch
 
- Xác định vị trí, vai trò của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum.  
- Phân tích, dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và các yếu tố quốc tế, trong nước, khu vực miền Trung và Tây Nguyên tác động tới sự phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh trong thời kỳ 2011-2020, định hướng đến 2025.
- Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển ngành đến năm 2010. 
- Nghiên cứu quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển của ngành.
- Nghiên cứu các giải pháp để thực hiện mục tiêu.
 
Nội dung quy hoạch
 
PHẦN THỨ NHẤT: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2010
1. Khái quát các điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội tỉnh Kon Tum
2. Đánh giá vai trò của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum. 
3. Phân tích và đánh giá tình hình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2010
4. Đánh giá mối quan hệ và mức độ gắn kết giữa văn hóa, thể thao và du lịch 
PHẦN THỨ HAI: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011- 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
1. Đánh giá và dự báo các yếu tố tác động đến Quy hoạch
2. Quan điểm, mục tiêu phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch
3. Định hướng phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 
PHẦN THỨ BA: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
PHẦN THỨ TƯ: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 

P.QLKH-HTQT 

Tin cùng chuyên mục

 
 
 
 
Lượt truy cập: 203,705 Hôm qua: 109 - Hôm nay: 135 Tuần này: 1,183 - Tuần trước: 244 Tháng này: 14,767 - Tháng trước: 18,702 Online: 17

Chùm ảnh sự kiện