Đang trực tuyến: 54
Hôm nay: 66 Hôm qua: 251
Tuần này: 954 Tuần trước: 1,243
Tháng này: 310,318 Tháng trước: 282,523
Tổng lượt truy cập: 3,326,948

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

A+ | A | A-

A+ | A | A-

Chức năng:
Nghiên cứu, tư vấn và phản biện các vấn đề liên quan trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, liên kết vùng; xuất bản tạp chí, tài liệu, thông tin kinh tế - xã hội; hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng.
 
Nhiệm vụ:
 
            1.Nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm góp ý, phản biện và đề xuất xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.
2. Nghiên cứu,khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hộitrên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đề xuất giải pháp và cơ chế, chính sách phù hợp.
3. Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và ấn hành tài liệu về kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu về chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
4. Tham gia triển khai các hoạt động liên kết vùng duyên hải miền Trung.
5. Thực hiện cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức các hội nghị, hội thảo theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước.
6. Kết nối, hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước về nghiên cứu, trao đổi cán bộ khoa học, tổ chức dịch thuật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
7. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật./.
 
* Phòng QLKH-HTQT*

    

22/09/2020

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS