Đang trực tuyến: 26
Hôm nay: 85 Hôm qua: 812
Tuần này: 85 Tuần trước: 1,795
Tháng này: 268,325 Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: 3,265,217

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Chức năng:

Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu cho Thành uỷ, UBND thành phố về định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

 Nhiệm vụ:

 

1. Nghiên cứu xây dựng định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong mối quan hệ với khu vực và cả nước, dự báo xu hướng phát triển các nguồn nhân lực và các nhân tố phát triển khác.  

 

2. Nghiên cứu những chính sách và công cụ quản lý kinh tế vĩ mô xuất phát từ thực tiễn thành phố và khu vực làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố đồng thời tham gia đóng với Trung ương trong việc hoạch định chính sách quản lý và phát triển kinh tế đối với địa phương.  

 

3. Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và phát triển đô thị nghiên cứu và đề xuất các định chế mới để vận hành theo mục tiêu phát triển.

 

4. Chủ trì nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu, thẩm định các chương trình đề án, dự án kinh tế - xã hội theo sự phân công của Thành ủy, UBND thành phố.

 

5. Giúp Thành uỷ, UBND thành phố theo dõi, tổng kết, phân tích tình hình thực hiện và dự báo các mô hình về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Thành uỷ, UBND thành phố.

 

6. Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực kinh tế, phát hiện các vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh và đề xuất các giải pháp, biện pháp để đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết của Đảng.

 

7. Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội trong nước, ngoài nước và của thành phố, ấn hành tài liệu về kết qủa nghiên cứu, tài liệu tham khảo phục vụ lãnh đạo thành phố, giúp công tác nghiên cứu khoa học và yêu cầu của các tổ chức kinh tế.

 

8. Thực hiện tư vấn các vấn đề về kinh tế theo yêu cầu của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc xây dựng các dự án đầu tư, dự án tiếp thị, nghiên cứu thị trường, quản trị doanh nghiệp.

 

9. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước trong việc nghiên cứu, trao đổi cán bộ khoa học, đào tạo và thông tin kinh tế theo quy định của Nhà nước.

 

10. Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao./.

 

* Phòng QLKH*

 

 

17/04/2014

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS