Đang trực tuyến: 110
Hôm nay: 1,007 Hôm qua: 609
Tuần này: 1,616 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 236,145 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,989,056

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Trong các yếu tố để xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thì hệ thống TCVHTT cơ sở đóng vai trò quan trọng. Hệ thống TCVHTT xã, phường giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động văn hóa - thể thao ở cơ sở; là bộ mặt văn hóa của địa phương, là công cụ đắc lực của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo quần chúng. Đó là hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị để bảo đảm cho các hoạt động văn hóa, thể thao có thể diễn ra, nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa và rèn luyện sức khỏe của nhân dân.


Đối với thành phố Đà Nẵng, việc triển khai quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể quan tâm. Hệ thống TCVHTT xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hình thành và từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi giải trí, rèn luyện thể lực ngày càng cao của cộng đồng. Tuy nhiên, công tác này còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: nhiều thiết chế vẫn ở trong tình trạng xuống cấp, chắp vá, thiếu đồng bộ, nội dung hoạt động, công tác quản lý còn bất cập và hiệu quả sử dụng còn thấp; chưa có nhiều TCVHTT xã, phường đạt chuẩn…


Trước thực trạng đó, để góp phần vào công tác xây dựng, hoàn chỉnh và phát triển hệ thống TCVHTT xã, phường thành phố Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng đã tiến hành đợt khảo sát “Lấy ý kiến người dân về thực trạng và nhu cầu sử dụng đối với hệ thống TCVHTT trên địa bàn sinh sống”. Trong đó, người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với vai trò trực tiếp hưởng thụ là đối tượng được khảo sát thông tin về những nội dung liên quan đến thực trạng hoạt động của các TCVHTT trong thời gian qua. Trên cơ sở những ý kiến từ cuộc khảo sát thực tế, sẽ đánh giá được thực trạng hoạt động, cũng như mức độ và nhu cầu hưởng thụ của người dân đối với hệ thống TCVHTT tại địa phương. Từ đó, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống TCVHTT xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

07/01/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS